project

Σχετικά

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, στο πλαίσιο των δράσεών του για την ανάδειξη και επανάχρηση της έγκριτης ερευνητικής, επιστημονικής και πολιτιστικής γνώσης, υλοποιεί το ευρωπαϊκό έργο «Creativity: Innovative Models of Production and Access», με αντικείμενο την καταγραφή καινοτόμων πρακτικών στην ευρωπαϊκή Δημιουργική Βιομηχανία.

Ως Δημιουργική Βιομηχανία ορίζεται το σύνολο των δραστηριοτήτων που βασίζονται στην ατομική δημιουργικότητα, δεξιότητα και ταλέντο και μπορούν να παράγουν πλούτο και θέσεις εργασίας, αξιοποιώντας ποικίλα μοντέλα διαχείρισης διανοητικής ιδιοκτησίας. Η ευρωπαϊκή δημιουργική βιομηχανία συνεισέφερε περίπου 560 δισ. ευρώ στο συνολικό ΑΕΠ των 27 κρατών-μελών της ΕΕ για το 2008, δηλαδή 4,5% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ (EU27), ενώ οι θέσεις εργασίας που της αναλογούν στην ΕΕ φθάνουν τα 8,5 εκατομμύρια.

Στο πλαίσιο του έργου εντοπίζονται νέα μοντέλα δημιουργικής παραγωγής, δηλαδή παραγωγής αγαθών γνώσης, όπως έργα λόγου, οπτικοακουστικά, των καλών και εφαρμοσμένων τεχνών, τα οποία προκύπτουν από την επιτυχημένη συνεργασία φορέων από τον δημιουργικό, τεχνολογικό και πολιτιστικό τομέα. Παράλληλα, το έργο εστιάζει σε νέα επιχειρηματικά μοντέλα, πλήρως εναρμονισμένα με το σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον. Στις μέρες μας, η ταχεία εξέλιξη της καινοτομικής επιχειρηματικότητας έχει πλέον οδηγήσει σε έναν ανοικτό διάλογο όσον αφορά τα όρια της δημόσιας, ιδιωτικής και κοινής σφαίρας. Στο πλαίσιο αυτό, ένα σημαντικό σκέλος του έργου αποτελεί η εξέταση αυτών των νέων δομών, ικανών να διαμορφώσουν ένα νέο οικονομικό πρότυπο. Τέλος, το έργο πλαισιώνεται από μία σειρά εκδηλώσεων που διοργανώνονται από τους εταίρους, με στόχο τη διάχυση των συμπερασμάτων που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια υλοποίησής του, όπως αυτά εντοπίζονται στο χώρο της καλλιτεχνικής και δημιουργικής παραγωγής.

Το έργο εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του ΕΚΤ ως κεντρικού οργανισμού για την παροχή υπηρεσιών υποδομής που υποστηρίζουν την εύρεση και αξιοποίηση έγκριτης και επαναχρησιμοποιήσιμης γνώσης στην Ελλάδα και στοχεύει:

(α) να αναδείξει τον ρόλο που διαδραματίζει η ανοικτή πρόσβαση σε πρωτογενείς πολιτιστικούς πόρους και δεδομένα για την ανάπτυξη της πολιτιστικής βιομηχανίας, όπως αυτά που φιλοξενούνται στα αποθετήρια και τους συσσωρευτές πολιτιστικού περιεχομένου που υποστηρίζει και διαθέτει το ΕΚΤ

(β) να καταγράψει, παρουσιάσει και διασυνδέσει τους χώρους (φυσικούς και ψηφιακούς) όπου λαμβάνει χώρα η πολιτιστική δημιουργία στην Ελλάδα και την Ευρώπη σήμερα

(γ) να παρουσιάσει τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες ανοικτού και συμμετοχικού σχεδιασμού και παραγωγής υλικών πολιτιστικών αντικειμένων

(δ) να εξετάσει τον ρόλο που διαδραματίζουν παραδοσιακοί οργανισμοί (μουσεία, όπως το Victoria and Albert) σε συνδυασμό με νέες ανοικτές συνεργατικές πλατφόρμες (όπως το FabLab), στην υποστήριξη νέων καλλιτεχνών και δημιουργών

(ε) να αναδείξει τη σημασία της διασύνδεσης της πολιτιστικής παραγωγής και των χώρων παραγωγής γνώσης με τη δημιουργική βιομηχανία

(στ) να υποστηρίξει την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων έρευνας

(ζ) να υποστηρίξει την κατάρτιση πολιτικών βασισμένων σε στοιχεία, ποσοτικά και ποιοτικά σε σχέση με τη δημιουργική βιομηχανία.

Εταίροι

Αξιοποιώντας την τοπική και διεθνή εμπειρία τους, τέσσερις οργανισμοί από τη Μεσόγειο και την Κεντρική Ευρώπη, που έχουν συνεργαστεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών στο πλαίσιο του δικτύου FCForum, ένωσαν τις δυνάμεις τους για να διερευνήσουν ζητήματα όπως η «ανοικτή τέχνη» και τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα στον χώρο της καλλιτεχνικής παραγωγής.

CONSERVAS, συντονιστής του έργου από την Ισπανία. Πολιτιστική πρωτοβουλία με στόχο την παραγωγή, προώθηση και διαχείριση δημιουργικών, καλλιτεχνικών δράσεων. Χρησιμοποιεί ως πρωτογενές υλικό την έρευνα για την υλοποίηση καινοτόμων παρεμβάσεων, αναδεικνύει και ενισχύει δημιουργούς που χρησιμοποιούν ψηφιακά μέσα και δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο.

The Institute for New Culture Technologies, εταίρος από την Αυστρία. Μη κερδοσκοπικός οργανισμός, προωθεί την ελεύθερη πρόσβαση στη γνώση και την καινοτομική συνεργασία μεταξύ φορέων επιστήμης, έρευνας και πολιτισμού. Με στόχο την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η ανάπτυξη ενός νέου περιβάλλοντος σύγχρονων ψηφιακών μέσων, στηρίζει διεπιστημονικές συνεργασίες που διερευνούν σύγχρονες πρακτικές και διεθνή δίκτυα ανταλλαγής γνώσης και δημιουργίας.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), εταίρος από την Ελλάδα. Εθνικός φορέας με θεσμικό ρόλο τη συλλογή, οργάνωση και διάχυση της επιστημονικής, τεχνολογικής και πολιτιστικής πληροφορίας. Μέσω της αξιοποίησης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών και σύγχρονων επιχειρησιακών μεθόδων, στοχεύει στην ανάδειξη και επανάχρηση του ελληνικού ψηφιακού, ερευνητικού και πολιτιστικού περιεχομένου.

Kennisland, εταίρος από την Ολλανδία. Μη κερδοσκοπικός οργανισμός με ενεργή συμμετοχή σε ευρωπαϊκά έργα σχετικά με εκπαίδευση, πολιτιστική κληρονομιά, πνευματική ιδιοκτησία, δημιουργική παραγωγή και οικονομία. Στοχεύει στην εξέλιξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας, συνεργάζεται με φορείς χάραξης πολιτικής και στηρίζει πρωτοβουλίες που προωθούν την κοινωνική καινοτομία.

Χρηματοδότηση

Το παρόν έργο χρηματοδοτείται από τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, συγκεκριμένα, από το Πρόγραμμα «Πολιτισμός» (2007-2013).